Ministry / Support (old)

Support our work

/
Tue työtämme / Stöd vårt arbete

You can support Nina in her ministry by joining the mailing list and pray for the work. We will notify you about planned trips and also keep you posted on the trips/the work on a regular basis.

Join the mailing list by filling the form below.

Voit tukea Ninan lähetystyötä liittymällä tukirenkaaseen, joka rukoilee Ninan työn puolesta. Lähetämme tietoa tulevista matkoista ja kerromme matkoista/työstä säännöllisesti. Liity tukirenkaaseen täyttämällä allaoleva lomake – anna meille nimesi, s-postiosoitteesi, katuosoitteesi ja puhelinnumerosi (jos haluat).

Du kan stöda Ninas missionsarbete genom att komma med i en stödring, som ber för arbetet. Vi skickar dig regelbundet info om kommande resor och berättar om resorna/arbetet. Fyll i formuläret nedan om du vill vara med i detta viktiga arbete!

Join mailinglist

/
Liity tukirenkaaseen / Kom med i stödringen

  Your Name / Nimesi / Ditt namn

  Your Email / Sähköpostiosoitteesi / Din epost

  Additional info / Lisätiedot / Tilläggsinfo

  Please send me / Minulle saa lähettää / Sänd mig gärna:
  info on offers and products / infoa tarjouksista ja tuotteista / info om erbjudanden och produkter

  Tue taloudellisesti / Stöd ekonomiskt

  Jos haluat tukea työtämme taloudellisesti, voit tehdä sen alla olevan pankkiyhteyden kautta.

  Om du vill stöda artbetet ekonomiskt, kan du göra det genom bankförbindelsen nedan.


  Avainmedia Lähetysjärjestö ry
  Danske Bank FI56 8000 1800 1807 55
  Osuuspankki FI61 5132 0520 0080 12

  Viitenumero: 50021 (tärkeä, sama kummassakin pankkiyhteydessä)

  Keräyslupa / Insamlingstillstånd 2017-2021

  Rahankeräysluvan numero:
  RA/2016/487
  Luvan saaja: Avainmedia Lähetysjärjestö ry
  Myöntäjä: Poliisihallitus 15.9.2016
  Toimeenpanoaika ja -alue: 1.1.2017 – 31.12.2021 koko Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta.

  Penninginsamlingstillståndets nummer: RA/2016/487
  Beviljat till: Avainmedia Lähetysjärjestö ry
  Beviljare: Polisstyrelsen 15.9.2016
  Tid och område för penninginsamlingstillståndet: 1.1.2017 – 31.12.2021 hela landet förutom Åland.

  Privacy policy / Tietosuojaseloste / Dataskyddsbeskrivning

  Privacy Policy

  Date 23.6.2020

  CONTROLLER OF THE REGISTER
  A Little Bit Productions (Nina Åström´s company, sole trader), Rödsöntie 114, 67400 Kokkola, Finland.
  VAT-number 1594936–6

  CONTACT PERSON OF THE CONTROLLER
  Bernhard Åström, +358 443366059, benni.astrom@gmail.com

  NAME OF THE REGISTER
  Nina Åström´s support ring register

  PURPOSE OF PROCESSING
  We acquire personal data from registered persons themselves via e-mail, phone calls or by other means. We process personal data to:
  – inform about Nina Åström´s evangelisation- och media work and about how it can be supported
  – inform about Nina Åström´s music recordings, books and other products and services (eg. concerts, vlogs, videos) that A Little Bit Productions sells, offers or distributes

  We can register and process the following information concerning the data subject:
  – name, address, phone number, e-mail address, language and other necessary contact information
  – feedback, preferences, consents, proscriptions, restrictions and other information from the data subject.

  DISCLOSURE AND TRANSFER OF DATA
  Personal data is processed only by people who need to do it on behalf of their work tasks. We don’t disclose personal data to outsiders. We don´t transfer personal data to third countries.

  STORAGE TIME
  Personal data is stored only as long it is necessary for us to fulfil the intended purposes, which are defined in this description.

  DATA PROTECTION RIGHTS
  Data protection laws ensure rights to the data subject as follows. These rights enhance privacy and makes it possible for the data subject to control the use of personal data.
  – right of access
  – right to rectification
  – right to erasure
  – right to restriction of processing
  – right to object processing
  – right to data portability
  Requests to use the rights above shall be directed to the contact person of the controller by phone or e-mail.

  – right to lodge a complaint with a supervisory authority
  If you think your personal data has been handled against the data protection laws and your rights according to the general data protection regulation, you can make a complaint to the office of the Data Protection Ombudsman.

  SECURITY OF PROCESSING PERSONAL DATA
  Personal data is stored in a database protected from unauthorized use. Only those who need the information to complete tasks according to the purpose of processing have access to the database. The information is protected by passwords and other appropriate technical solutions.


  TIETOSUOJASELOSTE

  Tietosuojaseloste Nina Åströmin tukirinkirekisterille. Pvm. 23.6.2020.

  REKISTERINPITÄJÄ
  A Little Bit Productions (Nina Åströmin toiminimi), Rödsöntie 114, 67400 Kokkola.
  Y-tunnus 1594936–6

  REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖ
  Bernhard Åström, puh 044 3366 059, benni.astrom@gmail.com

  REKISTERIN NIMI
  Nina Åströmin tukirinkirekisteri

  HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
  Henkilötiedot saamme rekisteröidyiltä itseltään sähköpostitse, puhelimitse tai muulla tavoin. Henkilötietoja käytetään välittämään:
  – tietoa Nina Åströmin evankeliointi- ja mediatyöstä ja miten sitä voidaan tukea
  – tietoa Nina Åströmin levyistä, kirjoista ja muista tuotteista ja palveluista (esim. konserteista, vlogeista, videoista ym.) joita A Little Bit Productions myy, tarjoaa tai välittää.

  Rekisteröidystä voidaan tallentaa ja käsitellä seuraavia tietoja:
  – nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kieli ja muut tarpeelliset yhteystiedot
  – palautteet, toiveet, hyväksynnät, kiellot, rajoitukset ja vastaavat tiedot rekisteröidyltä itseltään.

  HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTO
  Henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, jotka työtehtäviensä puolesta niitä tarvitsevat. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Henkilötietoja ei siirretä kolmanteen maahan.

  HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
  Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellista

  REKISTERÖIDYN OIKEUDET
  Tietosuojalainsäädäntö takaa rekisteröidylle oikeuksia, jotka on kuvattu alempana. Nämä oikeudet vahvistavat yksityisyydensuojaa ja antavat mahdollisuuden kontrolloida omien henkilötietojen käsittelyä.
  – oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin
  – oikeus tietojen oikaisemiseen
  – oikeus tietojen poistamiseen
  – oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  – vastustamisoikeus
  – oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  Yllä olevien oikeuksien käyttämiseen tulee ottaa yhteys rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön puhelimitse tai sähköpostitse.
  – oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on loukattu tietosuojalainsäädäntöön ja erityisesti tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi, voit tehdä valituksen Tietosuojavaltuutetun toimistoon.
  HENKILÖTIETOJEN TIETOTURVA
  Henkilötiedot tallennetaan tietokantaan, joka on suojattu asiattomalta käytöltä. Tietokantaan on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja suorittamaan tehtäviä käyttötarkoituksen mukaisesti. Tietojen asianmukainen suojaaminen hoidetaan salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla.


  Dataskyddsbeskrivning

  Dataskyddsbeskrivning för Nina Åströms stödringsregister. Datum 23.6.2020.

  REGISTERANSVARIG
  A Little Bit Productions (Nina Åströms enskilda firma), Rödsövägen 114, 67400 Karleby.
  FO-nummer 1594936–6

  KONTAKTPERSON I REGISTERFRÅGOR
  Bernhard Åström, tfn 044 3366 059, benni.astrom@gmail.com.

  REGISTRETS NAMN
  Nina Åströms stödringsregister.

  PERSONUPPGIFTERNAS ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL
  Personuppgifterna får vi av de registrerade själva via e-post, per telefon eller på annat sätt. Vi använder personuppgifter om de registrerade för:
  – information om Nina Åströms evangelisations- och mediaarbete och hur det kan stödjas
  – information om Nina Åströms skivor, böcker och andra produkter och tjänster (t.ex. konserter, vloggar, videon o.d.) som A Little Bit Productions säljer, erbjuder eller förmedlar.

  Om de registrerade kan följande uppgifter registreras och behandlas:
  – namn, adress, telefonnummer, e-postadress, språk och andra nödvändiga kontaktuppgifter
  – feedback, önskemål, godkännanden, motsättningar, begränsningar o.d. uppgifter från de registrerade.

  ÖVERLÅTELSE OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER
  Personuppgifterna behandlas endast av de personer som för sitt arbetes skull behöver göra det. Vi överlåter inte personuppgifter åt utomstående. Vi överför inte personuppgifter till tredje land.

  LAGRING AV PERSONUPPGIFTER
  Personuppgifter lagras endast så länge det är nödvändigt för att förverkliga de användningsändamål som fastställs i denna dataskyddsbeskrivning.

  DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER
  Dataskyddslagstiftningen garanterar den registrerade rättigheter som beskrivs nedan. Dessa rättigheter förstärker integritetsskyddet och ger den registrerade möjlighet att kontrollera hur personuppgifterna behandlas. Rättigheterna innefattar
  – rätt till insyn
  – rätt till rättelse
  – rätt till radering
  – rätt till begränsning av behandling
  – motsättningsrätt
  – överföringsrätt
  Begäran som gäller rättigheterna ovan kan göras genom att kontakta den registeransvariges kontaktperson per telefon eller e-post.

  – rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet
  Om du anser att dina personuppgifter har behandlats i strid mot dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, kan du lämna in ett klagomål till Dataombudsmannens byrå.

  DATASÄKERHETEN FÖR PERSONUPPGIFTERNA
  Personuppgifterna lagras i en databas, som är skyddad för obehörig användning. Endast de personer som behöver informationen för att sköta uppgifter enligt användningsändamålen har tillgång till databasen. Databasen är skyddad med hjälp av lösenord och andra lämpliga tekniska lösningar.

  Lisätietoa / Mera info

  Jos kaipaat lisätietoa, lähetä kysymyksesi allaolevan lomakkeen avulla.
  Ifall du önskar mera info, skicka din fråga via formuläret nedan.

   Your name / Nimesi / Ditt namn

   Your email / Sähköpostiosoitteesi / Din epost

   Question / Kysymys / Fråga